Maasland Relocation

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het abonnement en alle producten en diensten die Maasland Relocation aan afnemers levert.

Definities

 • Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Maasland Relocation B.V., statutair gevestigd te Maastricht die producten en diensten levert betreffende relocation.
 • Account: de persoonlijke interactieve omgeving van de afnemer, toegankelijk via de website door middel van het invoeren van de inloggegevens. Hiermee kan, al dan niet betaald, gebruik worden gemaakt van functionaliteiten binnen het besloten gedeelte van de website.
 • Afnemer: de (rechts)persoon, die een product of dienst afneemt van Maasland Relocation. Indien afnemer bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Maasland Relocation.
 • Abonnement: het abonnement geeft toegang tot producten en diensten voor afnemer. Het betreffen producten en diensten in relatie tot relocation.
 • Relocation: verhuizing, elders vestigen, herhuisvesten.
 • Media: alle kanalen van Maasland Relocation, die gebruikt worden voor dienstverlening (zoals brochure, informatiebulletin, website, telefoon, brief en e-mail).
 • Product: tastbaar goed, geleverd door Maasland Relocation dan wel geleverd door Maasland Relocation met tussenkomst van een derde, met wie Maasland Relocation een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten niet zijnde een dienst.
 • Dienst: verstrekking van informatie, advies, bemiddelingsdienst, doorlopende dienstverlening, collectieve belangenbehartiging of (rechts)bijstand.
 • Advies: het geven van een opinie/mening door Maasland Relocation over een bepaalde individuele casus/kwestie, op basis van de op dat moment geldende normen en maatstaven van kennis en kunde, op grond van de door afnemer verstrekte gegevens via de media, tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden. De reikwijdte van adviezen is beperkt tot het doel waarvoor zij zijn gegeven.
 • Bemiddelingsdiensten: het bemiddelen bij de levering van producten en diensten die door tussenkomst van een derde worden verstrekt met wie Maasland Relocation een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten, niet zijnde een bemiddeling welke zich strekt tot huur of verhuur van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan of van een recht waaraan de zaak is onderworpen.
 • Collectieve belangenbehartiging: belangenbehartiging voor alle of groepen van huurders zowel richting de overheid als richting (professionele) marktpartijen vanuit de eigen visie van Maasland Relocation met kennis van de woningmarkt.
 • Zoekprofiel: overzicht waarin alle woonwensen van afnemer staan omschreven.

Pakketten

Binnen het abonnement kan al naar gelang de wensen van afnemer gekozen worden voor het afnemen van 3 pakketten: basic, plus en premium waarin in meer of mindere mate relocation werkzaamheden verkregen kunnen worden. Een deel van de werkzaamheden wordt niet meer verricht nadat er een huurovereenkomst tot stand is gekomen en de betaling van de huur en borg zijn afgehandeld.

Basic

Werkzaamheden – Met het basispakket kan afnemer deelnemen aan algemene bezichtigingen en wordt er een passende selectie van geschikte woningen opgesteld:

 • Inventariseren van de woonwensen / opstellen zoekprofiel van afnemer.
 • Selectie van beschikbare woningen op basis van het opgestelde zoekprofiel.
 • Aanbod van bovenstaande selectie is 1 dag voordat plaatsing op de openbare website plaatsvindt inzichtelijk op de persoonlijke accountpagina van afnemer. Teven wordt afnemer periodiek op de hoogte gehouden van het nieuwe aanbod.
 • Deelname aan algemene bezichtigingen.
  • Rekening houdend met de inbreuk op privacy van een huidige huurder (tijdens een bezichtiging) en om kandidaat-huurders een serieuze kans te geven om in betrekkelijke rust de woonruimte te kunnen bezichtigen, kunnen er maximaal 8 tot 10 kandidaat-huurders aan een digitale of fysieke bezichtiging deelnemen
  • Deelname bezichtiging op basis van beschikbaarheid.
 • Voorleggen kandidaat-huurder aan verhuurder.
 • Controle op deugdelijkheid van het Nederlandstalig huurcontract.
 • Organisatie ondertekening huurovereenkomst.
 • Coördinatie betaling van huur en borg.
 • Verhuurderscheck.

De kosten voor het pakket basic bedragen € 0,00
In de werkzaamheden van het BASIC pakket zijn geen kosten in rekening gebracht voor bemiddelingswerkzaamheden welke zich strekken tot de huur of verhuur van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan of van een recht waaraan de zaak is onderworpen. Hieronder vallen onder andere

 • Het opmaken van een presentatie van de woonruimte op diverse (sociale) media.
 • Het bezichtigen van beschikbare woonruimtes.
 • Het opmaken van een standaard huurcontract.

Plus

Werkzaamheden:

 • Inventariseren van de woonwensen / opstellen zoekprofiel van afnemer.
 • Selectie van beschikbare woningen op basis van het opgestelde zoekprofiel.
 • Aanbod van bovenstaande selectie is 2 dagen voordat plaatsing op de openbare website plaatsvindt inzichtelijk op de persoonlijke accountpagina van afnemer. Teven wordt afnemer periodiek op de hoogte gehouden van het nieuwe aanbod.
 • Het geven van informatie over één of meer te huur staande woning(en), waaronder de organisatie van bezichtigingen daarvan.
 • Deelname aan algemene bezichtigingen.
 • Rekening houdend met de inbreuk op privacy van een huidige huurder (tijdens een bezichtiging) en om kandidaat-huurders een serieuze kans te geven om in betrekkelijke rust de woonruimte te kunnen bezichtigen, kunnen er maximaal 8 tot 10 kandidaat-huurders aan een digitale of fysieke bezichtiging deelnemen
 • Evaluatie van bezichtigingen
 • Samenstellen van een dossier over afnemer en het voordragen op basis daarvan als kandidaat-huurder bij potentiële verhuurder(s) en zich ervoor inspannen dat deze de desbetreffende woning aan afnemer gunt.
 • Verhuurderscheck.
 • Namens afnemer voeren van onderhandelingen met potentiële verhuurder(s) indien van toepassing over de inhoud van de huurovereenkomst, de hoogte van de huurprijs, het aanvangstijdstip van het verhuurcontract of verhelpen van gebreken.
 • Controle op deugdelijkheid van het Nederlandstalig huurcontract en ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen.
 • Uitgebreid doornemen van huurovereenkomst en bijbehorende zaken.
 • Vertalen van de huurovereenkomst van Nederlands naar Engels indien gewenst. Enkel bij vooraf door Maasland Relocation gescreende verhuurders kan op verzoek een Engels huurcontract opgesteld worden.
 • Erop toezien dat de eerste betaling aan verhuurder tijdig wordt verricht.
 • Organisatie van sleuteloverdracht.
 • Organiseren van de oplevering van de woning aan de afnemer.
 • Dossier met een hardkopie van huurovereenkomst, algemene bepalingen en inspectierapport.
 • Geven van algemene voorlichting over onder meer huurtoeslag, de huurbescherming, de huurprijzen, de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, de gemeentelijke belastingen, de waterschapsheffingen, de nutsvoorzieningen.

De kosten voor het pakket PLUS bedragen € 37,50 inclusief BTW hoog tarief. In de werkzaamheden van het PLUS pakket zijn geen kosten in rekening gebracht voor bemiddelingswerkzaamheden welke zich strekken tot de huur of verhuur van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan of van een recht waaraan de zaak is onderworpen. Hieronder vallen onder andere

 • Het opmaken van een presentatie van de woonruimte op diverse sociale media.
 • Het bezichtigen van beschikbare woonruimtes.
 • Het opmaken van een standaard huurcontract.

Premium

Werkzaamheden

 • Inventariseren van de woonwensen / opstellen zoekprofiel van afnemer.
 • Selectie van beschikbare woningen op basis van het opgestelde zoekprofiel.
 • Aanbod van bovenstaande selectie is 3 dagen voordat plaatsing op de openbare website plaatsvindt inzichtelijk op de persoonlijke accountpagina van afnemer. Teven wordt afnemer periodiek op de hoogte gehouden van het nieuwe aanbod.
 • Het geven van informatie over één of meer te huur staande woning(en), waaronder de organisatie van bezichtigingen daarvan.
 • Deelname aan algemene bezichtigingen.
 • Rekening houdend met de inbreuk op privacy van een huidige huurder (tijdens een bezichtiging) en om kandidaat-huurders een serieuze kans te geven om in betrekkelijke rust de woonruimte te kunnen bezichtigen, kunnen er maximaal 8 tot 10 kandidaat-huurders aan een digitale of fysieke bezichtiging deelnemen
 • Evaluatie van bezichtigingen.
 • Samenstellen van een dossier over afnemer en het voordragen op basis daarvan als kandidaat-huurder bij potentiële verhuurder(s) en zich ervoor inspannen dat deze de desbetreffende woning aan afnemer gunt.
 • Verhuurderscheck.
 • Namens afnemer voeren van onderhandelingen met potentiële verhuurder(s) indien van toepassing over de inhoud van de huurovereenkomst, de hoogte van de huurprijs, het aanvangstijdstip van het verhuurcontract of verhelpen van gebreken.
 • Controle op deugdelijkheid van het Nederlandstalig huurcontract en ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen.
 • Uitgebreid doornemen van huurovereenkomst en bijbehorende zaken.
 • Vertalen van de huurovereenkomst van Nederlands naar Engels indien gewenst. Enkel bij vooraf door Maasland Relocation gescreende verhuurders kan op verzoek een Engels huurcontract opgesteld worden.
 • Erop toezien dat de eerste betaling aan verhuurder tijdig wordt verricht.
 • Organisatie van sleuteloverdracht.
 • Organiseren van de oplevering van de woning aan de afnemer.
 • Opstellen van een deugdelijk inspectierapport (met foto’s) (waaronder opname van de meterstanden, controle sleutels, controle inventaris, inventarisatie van gebreken).
 • Dossier met een hardcopy van huurovereenkomst, algemene bepalingen en inspectierapport.
 • Geven van algemene voorlichting over onder meer huurtoeslag, de huurbescherming, de huurprijzen, de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, de gemeentelijke belastingen, de waterschapsheffingen, de nutsvoorzieningen.

Nadat de huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend, worden de volgende diensten aangeboden (naar redelijkheid en billijkheid op verzoek van huurder).

 • Aanspreken van de verhuurder op de nakoming van zijn verplichtingen bij de aanvang van de huurovereenkomst.
 • Geven van ondersteuning bij: schoonmaken (collectiviteitskorting bij schoonmaakbedrijven) onderhoudscontracten van CV (collectiviteitskorting).
 • Geven van ondersteuning bij: zoeken naar en regelen van werklieden in verband met het schilderwerk, behangen, vloerbedekking, leggen laminaat e.d..
 • Behulpzaam zijn bij het verkrijgen van telefoon- en internetaansluiting.
 • Behulpzaam zijn bij aanmelden nutsvoorzieningen, gas, elektra en water.
 • Behulpzaam zijn bij het verkrijgen van een bankrekening.
 • Behulpzaam zijn bij het verkrijgen van eventueel benodigde verzekeringen.
 • Behulpzaam zijn bij bepaalde andere student gerelateerde taken.
 • Fungeren als eerstelijns vraagbaak voor afnemer tijdens de looptijd van de huurovereenkomst.
 • Namens afnemer voeren van onderhandelingen met verhuurder, over het verhelpen van gebreken.
 • Bij verlies ondersteunen in de organisatie van reservesleutels.
 • Controleren van de ontvangen huurverhoging.
 • Eventuele hulp bij opzegging huurcontract.
 • Zorgen voor verhuurdersverklaring van verhuurder.
 • Namens afnemer voeren van onderhandelingen met verhuurder indien van toepassing over de afhandeling van de borgsom.

Adviezen over diverse andere zaken die mogelijkerwijs in een nieuwe woonomgeving geregeld moeten worden.

 • Inrichtingsadviezen
 • Taalcursus
 • Restaurants
 • Cafés
 • Studentenverenigingen dan wel disputen
 • Huisarts
 • Tandarts
 • Fysiotherapeut
 • Scholen
 • Sportscholen

De kosten voor het pakket PREMIUM bedragen € 60,00 inclusief BTW hoog tarief.
Op verzoek van afnemer kunnen tegen meerprijs filmpjes worden gemaakt van woonruimtes die per direct beschikbaar zijn, indien persoonlijk bezichtigen zeer moeilijk te realiseren is. Het maken van een filmpje kost € 75,00 per woonruimte en betaling dient vooraf te geschieden.

Op verzoek van afnemer kunnen door medewerkers van Maasland Relocation tegen meerprijs juridische werkzaamheden worden uitgevoerd in huuraangelegenheden van velerlei aard.
In de werkzaamheden van het PREMIUM pakket zijn geen kosten in rekening gebracht voor bemiddelingswerkzaamheden welke zich strekken tot de huur of verhuur van een onroerende zaak of een gedeelte daarvan of van een recht waaraan de zaak is onderworpen. Hieronder vallen onder andere

 • Het opmaken van een presentatie van de woonruimte op diverse sociale media.
 • Het bezichtigen van beschikbare woonruimtes.
 • Het opmaken van een standaard huurcontract.

Prijzen

 • Alle gepubliceerde prijzen en tarieven zijn altijd inclusief BTW hoog tarief.
 • De prijs voor een eenmalige afname van een product of een dienst is de prijs die geldt op de dag van bestelling van het product of van de ontvangst van de opdracht tot dienstverlening.
 • Wijzigingen van prijzen en tarieven worden vooraf door Maasland Relocation bekendgemaakt.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Maasland Relocation sluit met haar afnemers.
 • Indien enige bepaling of deel daarvan in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige dan wel vernietigde (deel)bepaling een regeling overeenkomen die aansluit bij de nietige of vernietigde (deel)bepaling.
 • Maasland Relocation streeft er voortdurend naar haar producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen. Maasland Relocation is gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website en liggen ter inzage op kantoor.

Totstandkoming abonnement

 • Het abonnement komt tot stand en vangt aan op de dag dat afnemer en Maasland Relocation het formulier met de titel ‘Relocation abonnement’ beiden hebben ondertekend dan wel hebben geaccordeerd op de website (afnemer d.m.v. voltooien van de betaling, Maasland Relocation d.m.v. bevestigings-e-mail).
 • Door het afsluiten van het relocation abonnement in combinatie met de keuze voor pakket basic, plus of premium geeft afnemer aan in welke mate hij producten en diensten van Maasland Relocation wil afnemen inzake relocation om tijdens zijn verhuizing en de huurperiode daarna, in meer of mindere mate ontzorgd te worden.
 • Partijen hebben met het afsluiten van het relocation abonnement nadrukkelijk niet de bedoeling dat Maasland Relocation door afnemer wordt gevolmachtigd om in naam van afnemer rechtshandelingen te verrichten of dat Maasland Relocation uit hoofde van een lastgeving voor rekening van afnemer rechtshandelingen zou kunnen verrichten. Maasland Relocation is bij de huurovereenkomst tussen afnemer en verhuurder, welke eventueel tot stand komt met hulp van Maasland Relocation, nimmer partij.
 • Het relocation abonnement is aangegaan voor één jaar met ingang van de datum van ondertekening dan wel met het accorderen van de website.
 • Afnemer kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet aan hem ter hand gesteld zijn indien Maasland Relocation deze algemene voorwaarden al eerder bij een andere transactie aan afnemer ter hand gesteld heeft. Daarnaast liggen deze algemene voorwaarden altijd ter inzage op kantoor van de Maasland Relocation of op de website www.maaslandrelocation.nl.
 • Maasland Relocation kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn.
 • Alle door Maasland Relocation gedane aanbiedingen van woonruimte, parkeerplaatsen, bedrijfsruimte e.d., zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend. Afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen. Maasland Relocation biedt geen garanties voor het daadwerkelijk vinden van een geschikte woonruimte. Het upgraden van het abonnement van pakket basic naar plus of premium kan de kansen vergroten op deelname aan bezichtigingen, maar is nooit een 100% garantie.
 • De persoonsgegevens van afnemer worden opgenomen in de administratie van Maasland Relocation. Indien afnemer kenbaar maakt interesse te hebben in een woonruimte, zal Maasland Relocation afnemer voordragen als kandidaat huurder en de relevante inschrijfgegevens delen met de betreffende verhuur(s). Maasland Relocation verstrekt zonder toestemming van afnemer geen gegevens aan overige derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Maasland Relocation gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met afnemer gesloten overeenkomsten.

Verplichtingen van afnemer

 • De afnemer is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen zijn abonnement via zijn of haar account. De afnemer gaat ermee akkoord dat de afnemer zijn of haar account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts aan te maken namens hun werknemers of cliënten, verbiedt Maasland Relocation het aanmaken van een account voor iemand anders dan de afnemer.
 • De afnemer verklaart dat alle informatie die de afnemer verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is en de afnemer gaat akkoord dat de afnemer zijn of haar accountgegevens dient bij te werken om de juistheid en accuraatheid te behouden.
 • De afnemer gaat akkoord dat de afnemer de inloggegevens van andere Maasland Relocation gebruikers niet zal gebruiken, verzamelen of achterhalen.
 • De afnemer zal niet proberen een andere afnemer te beperken in het gebruik van de website en mag het schenden van deze voorwaarden of andere voorwaarden van Maasland Relocation niet aanmoedigen of vergemakkelijken.
 • De afnemer is verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van het wachtwoord van afnemer.
 • De afnemer zal via de website niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken en of gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.
 • Het schenden van deze voorwaarden kan resulteren in beëindiging van het relocation abonnement en account van de afnemer. De afnemer begrijpt en gaat akkoord dat Maasland Relocation geen verantwoordelijkheid kan en zal dragen voor afnemers inhoud die via is gepubliceerd/gedeeld en dat de afnemer deze dienst op eigen risico gebruikt. Als de afnemer in strijdt handelt met de voorwaarden of een juridisch risico vormt voor Maasland Relocation zijn wij gerechtigd om het verstrekken van het relocation abonnement aan de afnemer geheel of gedeeltelijk stop te zetten en dienst account op te heffen zonder restitutie. Daarnaast zal Maasland Relocation geleden schade verhalen op afnemer en aangifte doen bij de bevoegde instanties.
 • Afnemer dient ervoor te zorgen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Maasland Relocation gewenste vorm aan Maasland Relocation ter beschikking worden gesteld. Om de kansen op het verkrijgen van een woonruimte te vergroten, wordt afnemer ten zeerste aangeraden geldige identiteitspapieren en inkomensgegevens te overleggen aan Maasland Relocation.
 • Afnemer is aan Maasland Relocation de pakketkosten verschuldigd voor de werkzaamheden die ten behoeve van het gekozen pakket verricht zijn. Hierbij is de pakketprijs gebaseerd op een gemiddelde. Afhankelijk van de wensen van afnemer zullen meer of minder werkzaamheden verricht worden. Ook is op het moment van betaling van pakket Plus of Premium nog niet duidelijk welke vragen de afnemer in de nabije toekomst heeft.
 • Afnemer is verplicht mee te werken aan de vervulling van de wettelijke verplichtingen die Maasland Relocation heeft, onder andere doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, de verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Betaling

 • Afnemer is na ondertekening van het relocation abonnement een bedrag verschuldigd aan Maasland Relocation van € 50,00 inclusief BTW hoog tarief. Dit abonnementsgeld dient als dekking voor de administratieve kosten voor het verwerken van het relocation abonnement, het opmaken van een uitgebreid zoekprofiel, de bijscholing van medewerkers om voortdurend op de hoogte te zijn van alle relocation aspecten, en de collectieve belangenbehartiging. Tevens krijgt u toegang tot alle media binnen het basis pakket.
 • Als dekking voor de administratieve kosten voor het opmaken van het Nederlandse huurcontract kan een verhuurder contractkosten bij de huurder in rekening brengen. Indien er door de verhuurder contractkosten in rekening worden gebracht, zal Maasland Relocation deze kosten op voorhand communiceren naar afnemer.
 • Het abonnement en het doen van bestellingen van producten en het afnemen van diensten via de pakketten Basic, Plus en Premium verplicht afnemer tot betaling, tenzij het product of de dienst kosteloos is. Door het afsluiten van het relocation abonnement in combinatie met de keuze voor pakket Basic (kosten bedragen € 0,00), pakket Plus (kosten bedragen € 37,50) en pakket Premium (kosten bedragen € 60,00) geeft afnemer aan in welke mate hij producten en diensten van Maasland Relocation wil afnemen inzake relocation om tijdens zijn verhuizing en huurperiode daarna, in meer of mindere mate ontzorgd te worden.
 • De kosten voor het pakket Plus dan wel pakket Premium moeten worden voldaan uiterlijk binnen 31 dagen. Afnemer kan beroep doen op de garantiebepalingen en zich beroepen op een korting, opschorting en/ of verrekening.
 • Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling wordt een herinnering gestuurd. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling van het lidmaatschap brengt Maasland Relocation bij het versturen van de herinnering de redelijke extra kosten in rekening.
 • Bij het uitblijven van betaling zonder reden mag Maasland Relocation iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.
 • Maasland Relocation kan bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden kosten zullen in rekening worden gebracht bij de afnemer. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Maasland Relocation gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum.
 • Maasland Relocation kan naast de kosten voor producten en diensten bij het afsluiten van het huurcontract tevens de borg, zoals omschreven in de huurovereenkomst, en de huurpenningen (inclusief voorschotten voor servicekosten en leveringen/diensten) voor de eerste gehuurde maand bij afnemer in rekening brengen. Kosten, huren en borgsommen moeten voldaan zijn voor ingangsdatum huurcontract. Indien Maasland Relocation de borg, huurpenningen en eventuele overige kosten ontvangt, zal het deze bedragen direct doorstorten naar de verhuurder van het pand.
 • Indien bij de sleuteloverdracht de bedragen voor het relocation abonnement of pakketten, nog niet zijn voldaan behoudt Maasland Relocation het recht de sleuteloverdracht uit te stellen totdat de bedragen door Maasland Relocation zijn ontvangen.

Opzegging abonnement

 • Het abonnement heeft een looptijd van een jaar en eindigt zonder dat daarvoor opzegging nodig is. Afnemer is bevoegd om het abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een aangetekende brief.
 • Maasland Relocation is bevoegd om het abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder opgave van reden en restitutie van de abonnementskosten.
 • Partijen kunnen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij.

Aansprakelijkheid

 • Indien Maasland Relocation bemiddelt bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is Maasland Relocation nimmer partij bij de huurovereenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst. Maasland Relocation is in geen geval aansprakelijk voor de schade van afnemer die het gevolg is van de situatie dat de huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wet.
 • Maasland Relocation is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen jegens afnemer nakomt.
 • Maasland Relocation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en/ of onvolledige informatie welke op enigerlei wijze afkomstig is van Maasland Relocation.
 • Maasland Relocation is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door afnemer van de woning aanwezig is. Het is ook aan afnemer zelf de woning goed te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de verhuurder daarop aan te spreken.
 • Maasland Relocation kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken aan objecten waar zij voor heeft bemiddeld.
 • Maasland Relocation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien zij niet bij aanvang huurovereenkomst de sleutels van het gehuurde kan overdragen.
 • Voor zover Maasland Relocation op enigerlei wijze aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Maasland Relocation in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Maasland Relocation hiervoor verzekerd is.
 • Indien Maasland Relocation niet verzekerd is als bedoeld in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Maasland Relocation te allen tijde beperkt tot twee maal de hoogte van de door Maasland Relocation aan afnemer voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen kosten. Maasland Relocation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet restitueren van de borg door de verhuurder.

Chatbot

 • De chatbot op de website is een geautomatiseerd systeem dat gebruik maakt van de OpenAI API. Hoewel Maasland Relocation ernaar streeft om correcte informatie te verstrekken, kan de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die door de chatbot wordt verstrekt niet gegarandeerd worden. Aan de antwoorden kunnen dan ook geen rechten worden ontleent. In geval van twijfel raden wij aan om contact op te nemen met Maasland Relocation.
 • Maasland Relocation biedt rond specifieke thema’s een 24/7-hulpverlening aan onder de vorm van een publieke chatbot. Deze chatbot geeft enkel generieke antwoorden en registreert geen persoonlijke gegevens. De gebruiker wordt niet geacht persoonsgegevens door te geven in de vraagstelling, we raden gebruiker dus aan om geen confidentiële informatie en geen persoonsgegevens door te sturen. Indien de gebruiker geen afdoende antwoord ontvangt dient deze contact op te nemen met Maasland Relocation.
 • De conversaties worden maximaal drie maanden bijgehouden en enkel gebruikt om de chatbot te kunnen verbeteren. Daarna worden ze onherroepelijk gewist. Er gebeuren geen verdere verwerkingen op basis van deze gegevens.
 • Maasland Relocation kan op geen enkele manier aansprakelijkheid worden gesteld voor de informatie die wordt verstrekt door de chatbot.
 • Indien gebruiker meent dat de chatbot een foutief of onvolledig antwoord geeft, vragen wij gebruiker dit te melden, zodat de chatbot beter kan worden getraind. Meldingen kunnen worden verstuurd naar info@maaslandrelocation.nl.
 • Door het gebruik van de chatbot stemt gebruiker automatisch in met de algemene voorwaarden en privacy policy.

Garantie

 • Als de dienstverlening niet beantwoordt aan de gewekte verwachting, zal Maasland Relocation al het redelijke of noodzakelijke doen om de dienstverlening alsnog aan die verwachtingen te laten voldoen.
 • Om snel op eventuele klachten over de dienstverlening te kunnen reageren en eventuele schade te beperken, is de afnemer verplicht om klachten zo spoedig mogelijk aan Maasland Relocation te melden.
 • Als onverhoopt niet aan de verwachtingen voldaan kan worden en afnemer kan aantonen dat de dienstverlening tekort is geschoten is betaling niet verschuldigd dan wel wordt het eventueel reeds betaalde bedrag, naar rato van de tekortgeschoten dienstverlening teruggestort.

Reclames en klachten

 • Afnemer is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van bescheiden, zoals de (concept-) (huur)overeenkomst van Maasland Relocation tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 24 uur, maar voor ondertekening van de (huur)overeenkomst, na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Maasland Relocation te worden gemeld.
 • Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de verleende diensten - dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking dan wel nadat afnemer deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door afnemer aan Maasland Relocation te worden gemeld, bij gebreke waarvan afnemer geen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van de Maasland Relocation.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de overeenkomst abonnement en de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van het relocation abonnement en de Algemene Voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Limburg.